Aansprakelijkheidsverzekering

Het kan iedereen overkomen: uit slordigheid of uit onwetendheid een fout maken. Maar wat als door die fout jouw medewerker, klant of andere zakenrelatie grote schade lijdt? Dan ben je wettelijk aansprakelijk en draai je op voor de kosten.

Waarvoor ben je verzekerd?

Je kunt aansprakelijk gesteld worden voor schade die veroorzaakt is door een van jouw producten of diensten, door je eigen handelen of dat van je medewerkers. De kosten waar je dan voor komt te staan, kunnen hoog oplopen: een flinke financiële strop. Een passende aansprakelijkheidsverzekering dekt dit risico af.

Waarvoor aansprakelijk?

De belangrijkste risico’s voor bedrijven wat betreft aansprakelijkheid zijn:

 • Bedrijfsaansprakelijkheid
 • Werkgeversaansprakelijkheid
 • Aansprakelijkheid werkgever motorrijtuig
 • Productaansprakelijkheid
 • Milieuaansprakelijkheid
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Aansprakelijkheid brandschade

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Als jij of jouw medewerker door werkzaamheden schade toebrengt aan personen of zaken kun je aansprakelijk gesteld worden. De schadeclaim kan meevallen, maar ook zeer hoog oplopen.

Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering

Als werkgever ben je aansprakelijk voor schade die je werknemer tijdens het werk lijdt en die het gevolg is van zijn werkzaamheden. Je kunt de aansprakelijkheid alleen afwenden als je kunt bewijzen dat je aan je zorgplicht hebt voldaan of dat de schade het gevolg is van opzet op bewuste roekeloosheid van jouw werknemer. Werkgeversaansprakelijkheid heb je bijvoorbeeld bij schade door bedrijfsongevallen, beroepsziekten als RSI en door blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Affectieschade

Als een van jouw medewerkers door een bedrijfsongeval blijvend letsel oploopt, kan hij smartengeld opeisen. Dat recht hebben ook de naasten van je medewerker zoals partners, (stief)kinderen of ouders, ook als de medewerker door een bedrijfsongeval overlijdt.

Aansprakelijkheidsverzekering werkgever motorvoertuig

Ook als een werknemer schade oploopt tijdens zakelijk gebruik van een motorvoertuig, kun je aansprakelijk gesteld worden. Een WEGAM verzekering (Werkgeversaansprakelijkheid Motorvoertuigen) biedt dan uitkomst.

Productaansprakelijkheidsverzekering

Als importeur, handelaar of detaillist kun je aansprakelijk gesteld worden voor schade ontstaan door een product dat je verhandelt. Ook als jou geen schuld treft, kun je met een claim geconfronteerd worden die in de papieren kan lopen. Het is niet altijd zeker of je de schade kunt verhalen bij de producent.

Aansprakelijk voor schade door cybercrime

Als jouw systeem wordt gehackt en criminelen klantgegevens buitmaken, kunnen je klanten de dupe worden van bijvoorbeeld identiteitsfraude, afpersing of een systeeminbraak. Als jouw klant je hiervoor aansprakelijk stelt, is die schade niet gedekt op een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) omdat er geen sprake is van zaak- of letselschade. Ook de beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt geen soelaas, omdat direct verband met de overeengekomen opdracht ontbreekt. Vraag ons naar de mogelijkheden om cyberrisico’s te verzekeren.

Milieuaansprakelijkheidsverzekering

Door brand in jouw bedrijf kunnen kwalijke stoffen vrijkomen die schade toebrengen aan omwonenden en het milieu. Dat kan tot enorme schadeclaims leiden. Vooral bedrijven waar gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen lopen een groot risico.

Verzekeraars hebben met het oog op een eventueel verbod op asbesthoudende daken hun verzekeringen voor asbestschade aangepast. De dekkingen zijn beperkt en de acceptatievoorwaarden zijn strenger. Dat blijft zo, ook nu het verbod op asbestdaken voorlopig van de baan is.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Bij de uitoefening van een zelfstandig beroep kan er wel eens iets mis gaan: nalatigheden, vergissingen, onjuistheden, gebrekkige adviezen of schending van intellectuele eigendomsrechten bijvoorbeeld. Deze risico’s kunnen verstrekkende gevolgen hebben in de vorm van hoge juridische kosten, schadeclaims en reputatieschade.

Aansprakelijkheidsverzekering brandschade

Brandverzekeraars kunnen een uitgekeerde brandschade volledig op de veroorzaker verhalen. Je aansprakelijkheidsrisico is dus behoorlijk groot, want een grote brand kan tot een miljoenenclaim leiden.

Advies

Iedere onderneming is anders en de aansprakelijkheidsrisico’s variëren dan ook van bedrijf tot bedrijf. Een ‘gewone’ aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) is geschikt voor de meeste ondernemingen. Maar sommige bedrijfstakken kennen heel specifieke risico’s. Wij bespreken met jou welke aansprakelijkheidsrisico’s je loopt en op welke manier jij je het beste verzekert.

De premie

De premie van een aansprakelijkheidsverzekering is onder meer afhankelijk van:

 • Het soort aansprakelijkheid dat je verzekert
 • De hoogte van het verzekerde bedrag
 • De omzet en/of de loonsom van je bedrijf
 • De werkzaamheden van je bedrijf
 • Het eigen risico

Gerelateerde pagina’s